Lid worden

Branchevereniging van fondsen en foundations

De FIN behartigt de belangen van fondsen en foundations, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

Over de FIN


De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

 

Wij maken ons sterk bij de overheid en politiek voor de initiatieven die fondsen en foundations nemen voor het publieke belang en zetten ons in om de filantropie in het algemeen en de rol van fondsen en foundations in het bijzonder onder de aandacht te brengen. De FIN vervult daarbij een brugfunctie tussen de FIN-leden en alle maatschappelijke belanghebbenden.


De FIN stelt zich niet ten doel zelf steun te verstrekken aan personen of organisaties. De FIN behartigt de belangen van haar leden (in Nederland gevestigde particuliere fondsen die onverplicht steun verlenen aan meerdere organisaties, personen of projecten op het gebied van welzijn, cultuur, volksgezondheid, wetenschap en liefdadigheid). Een verzoek om financiële steun kunt u dan ook het beste rechtstreeks aan de fondsen richten.

Onze standpunten

De FIN zet zich in voor een sterke positie van fondsen en foundations. Op onze agenda staan thema’s die onze leden belangrijk vinden, omdat die bijdragen aan het uitvoeren van hun maatschappelijke missie.

Onze actuele standpunten bekijken

Onze partners


In Nederland behartigt de FIN de gemeenschappelijke belangen van de filantropie samen met partners Goede Doelen Nederland (GDN), Nederland Filantropieland (NLFL) en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken via het platform Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

De FIN is internationaal actief door deelname aan Philea
Philea is een verband waarin de Europese verenigingen voor fondsen en foundations belangenbehartiging bij de Europese overheid en politiek uitvoert. 

Ook werkt de FIN samen met vele kennispartners met als doel om waardevolle inhoudelijke toegevoegde waarde voor haar leden beschikbaar te maken. Voorbeelden van kennispartners zijn Centrum voor Filantropische Studies van de VU, het Impact Centre Erasmus en de European Venture Philanthropy Association (EVPA).


Het FIN-Bestuur


Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, strategie, organisatie en het financieel beleid van de vereniging. Het bestuur roept tweejaarlijks de Algemene Ledenvergaderingen bijeen en legt daar verantwoording af aan de leden. Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in de publieke en de juridische zin.

Het bestuur wordt gevormd door Ronald van der Giessen, Annette van Waning, Sanne ten Bokkel Huinink, Marceline Loudon en Lisette Mattaar.

Ontmoet het FIN-bestuur

Commissies en werkgroepen


Het bestuur heeft verschillende commissies ingesteld die hen adviseren en ondersteunen op een aantal terreinen. De leden van de commissies zijn vertegenwoordigers van de FIN-leden. De FIN kent de volgende commissies:

 • Commissie Goed Bestuur adviseert en rapporteert aan het bestuur over alle zaken die betrekking hebben op de zelfregulering
 • Commissie Ledenwerving adviseert het bestuur over de toetreding van kandidaat-leden
 • Fiscaal Juridische Commissie adviseert het bestuur op het gebied van (fiscale) regelgeving in het kader van belangenbehartiging en bij (fiscaal) juridische vragen van leden
 • Impact Investing Working Group adviseert het bestuur en directie over impact investing in het kader van regelgeving en belangenbehartiging


Werkgroepen worden ingesteld op initiatief van de leden. De leden bepalen welke onderwerpen aan de orde komen en wat de doelstelling is van de betreffende werkgroep. Het is aan de deelnemers of de werkgroep exclusief is voor FIN-leden, of dat er ook externen kunnen deelnemen. De FIN kent de volgende werkgroepen:

 • FIN-Beleggingswerkgroep (alles op het gebied van beleggen dat relevant is voor de FIN-leden)
 • FIN Code Goed Bestuur 2.0 (deze werkgroep is de FIN code goed bestuur aan het herzien)
 • Hybride fondsen (alles wat relevant is voor vermogensfondsen die ook fondsenwerven) 
 • Duurzaamheid (de rol van filantropie in de transitie naar circulaire economie)
 • Food Funds Gathering (voor een duurzaam en gezond voedselsysteem vanuit zowel stichtingen (donaties) als impactfondsen (investeringen)
 • Fondsen zonder vaste medewerkers (dit jaar ligt de nadruk op zelfregulering FIN Code Goed Bestuur)
 • Internationale Samenwerking  
 • Belangenbehartiging (het werk van de FIN versterken met kennis en expertise op het gebied van strategische communicatie en klankbord met betrekking tot prioriteiten van de belangenbehartiging en de uitwerking van wet- en regelgeving in de praktijk)
 • Sociale Veiligheid

  Wil je je aanmelden voor een commissie of werkgroep? Neem dan contact op met de FIN via info@verenigingvanfondsen.nl
Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid